1. Trang chủ
  2. API
  3. Đơn hàng
  4. Cập nhật một dòng chi tiết của đơn hàng

Cập nhật một dòng chi tiết của đơn hàng

API này dùng để cập nhật chi tiết bên trong đơn hàng

Request

  • URL: /orderdetails/{ID}
  • Method: PUT
  • Header:
    • Content-type: application/json

Request Body

Đối tượng JSON request (Content-Type: application/json)
Tên Mô tả Kiểu dữ liệu Mặc định
company_id ID công ty Integer  
creator_id User ID của người tạo Integer  
price Gía bán sản phẩm Integer  
item_inventory_type Kiểu quản lý tồn kho của sản phẩm. (Xem thêm API sản phẩm) Integer  
quantity Số lượng sản phẩm Integer  

Ví dụ một request body:
{ "order_id": 1574833, "company_id": 1, "creator_id": 14169, "item_inventory_type": 0, "quantity": 2, "price": 500000 }

Response

Success response

Status Code: 201

Content-Type: application/json

Cấu trúc theo cấu trúc của một chi tiết đơn hàng trong phần danh sách chi tiết đơn hàng. Nhấn vào đây để xem cấu trúc response

Error response

Nếu response có lỗi thì có thể tham khảo bảng bên dưới để biết các lỗi có thể xuất hiện khi gửi request này:

HTTP Status Mã lỗi Mô tả
422 error_order_id_require ID Đơn hàng là bắt buộc
422 error_order_id_not_exist Không tìm thấy ID đơn hàng
422 error_order_is_completed Đơn hàng đã được hoàn thành không thể thêm chi tiết
422 error_order_is_cancel Đơn hàng đã bị hủy không thể thêm chi tiết
422 error_not_permission_add Không có quyền thêm chi tiết cho đơn hàng này
422 error_variant_id_require ID Thuộc tính là bắt buộc
422 error_variant_id_not_exist Không tìm thấy ID thuộc tính
422 error_product_invalid Sản phẩm có thuộc tính này đã bị xóa
403
error_forbidden
Không có quyền truy cập